Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ProStudy, gevestigd aan de Leeuwarderstraat 23 te Groningen, nader te noemen ProStudy enerzijds en Ouder en Leerling, hierna te noemen: Opdrachtgever anderzijds
 2. Door inschrijving maakt de Opdrachtgever kenbaar deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ProStudy, voor de uitvoering waarvan door ProStudy derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ProStudy.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ProStudy en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien ProStudy niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ProStudy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

ProStudy en Opdrachtgever nemen in aanmerking dat:

 • ProStudy een onderneming drijft die zich bezighoudt met het verzorgen van studieondersteuning aan middelbare scholieren en andere studie niveau’s zoals HBO en WO studenten;
 • De Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van ProStudy;
 • ProStudy een voldoende competente student levert welke namens ProStudy studieondersteuning biedt, vanaf nu te noemen Docent;
 • partijen uitdrukkelijk een overeenkomst van Opdracht van werkzaamheden wensen aan te gaan;
 • de diensten die ProStudy levert, bestaan uit studieondersteunig in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining;

ProStudy en Opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel Diensten

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De inhoud, aard en omvang van de werkzaamheden wordt tevoren door partijen steeds exact bepaald.
 3. De docent is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat de docent vrij om binnen hetgeen is afgesproken de bij punt 2 overeengekomen werkzaamheden naar overeengekomen inzicht en planning te verwezenlijken.
 4. ProStudy is vrij om de afgesproken werkzaamheden na overleg deels of geheel door een ander laten verrichten, mits die over de benodigde kwalificaties beschikt om de werkzaamheden te verrichten.
 5. De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden bij de leerling thuis of op een andere overeengekomen locatie.
 6. Bij ontevredenheid van de leerling en/of ouder over de door de docent geleverde dienst, dient de leerling of ouder dit bij ProStudy aan te geven.
 7. In het geval van punt zes (6) krijgt ProStudy twee (2) weken de tijd om een nieuwe geschikte docent te vinden.
 8. Bijles is door ProStudy als volgt gedefinieerd:
  • Een les waarin stof wordt uitgelegd aan een leerling. Dit kan gedaan worden met behulp van tips, opgaven, verhelderende voorbeelden en andere middelen die ervoor zorgen dat de leerling een beter begrip van de stof krijgt.
  • Een bijles duurt 60 minuten. De richtlijn voor bijles is dat 55 minuten gebruikt dienen te worden voor uitleg en de overige minuten gebruikt kunnen worden voor planning voor volgende lessen.
  • Een bijles uur wordt naar boven afgerond op 15 minuten. Zo wordt een les van meer dan 1 uur en 15 minuten afgerond naar 1,5 uur.
  • Een proefles is een bijles van 1 uur. Bevalt de proefles, dan kan direct doorgegaan worden met de bijles. De duur van 1 uur wordt dan overschreden en als negatief tegoed aangemerkt. De leerling dient tijdig een nieuw pakket te kopen waarvan het tegoed verrekend wordt. Zo wordt een proefles van 2 uur een negatief tegoed van 1 uur voor de leerling. Bij aanschaf van een pakket van 4 uur is het resterende saldo van de leerling dan 3 uur.
  • Wanneer de proefles niet bevalt dient de leerling dit tijdig aan te geven, voor het aflopen van het uur. Geeft de leerling dit niet aan, dan gaat de student er vanuit dat proefles bevalt en zal verder gaan met het geven van de bijles. De gemaakte uren worden van het tegoed afgeschreven.
 9. Huiswerkbegeleiding is door ProStudy als volgt gedefinieerd:
  • Huiswerkbegeleiding is een vorm van begeleiding, waarbij er in het beginsel vanuit gegaan wordt dat de leerling zelfstandig huiswerk maakt. Hierbij kan de docent ingrijpen en uitleggen waar dat nodig is.
  • Een uur huiswerkbegeleiding duurt 60 minuten, waarvan 55 minuten gebruikt dienen te worden voor het huiswerk maken en de overige minuten gebruikt kunnen worden voor planning voor volgende lessen.
  • Een huiswerkbegeleiding uur wordt naar boven afgerond op 30 minuten.

Artikel Afzegging leerling

 1. De leerling heeft tijdens ziekte/overmacht mogelijkheid tot afzegging dienst.
 2. Alle bijlessen of huiswerkbegeleiding uren dienen in geval van hinder, ziekte of overmacht te worden afgezegd bij de docent.
 3. De bijlessen dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, worden uren als gemaakt gerekend en gefactureerd.
 4. De

Artikel Afzegging docent

 1. Indien de docent door ziekte of overmacht niet in staat is de studieondersteuning te verzorgen zal de docent een nieuwe afspraak maken op een nader overeen te komen datum.
 2. Indien de docent in de optiek van de leerling dan wel ouder dan wel ProStudy herhaaldelijk (drie maal) verzaakt, wordt door ProStudy een nieuwe docent aangewezen. Hiervoor krijgt ProStudy twee weken de tijd.

Artikel Kosten Bijles

 1. Pakket A, 16 uur, €272,00, 60 dagen geldig.
 2. Pakket B, 12 uur, €216,00, 60 dagen geldig.
 3. Pakket C, 8 uur, €152,00, 60 dagen geldig.
 4. Pakket D, 4 uur, €80,00, 60 dagen geldig.

Artikel kosten Huiswerkbegeleiding

 1. De kosten van huiswerkbegeleiding zijn afhankelijk van het aantal personen dat van huiswerkbegeleiding gebruik maakt en het aantal uur per week. De kosten worden berekend via onderstaand schema en zijn per persoon per uur.
 2. 1 persoon 2 personen 3 personen
  1 uur per week € 17,00 p.p. € 14,50 p.p. € 12,00 p.p.
  2 uur per week € 15,00 p.p. € 13,00 p.p. € 11,00 p.p.
  3 uur per week € 14,00 p.p. € 12,00 p.p. € 10,00 p.p.
  4 uur per week € 13,00 p.p. € 11,00 p.p. € 9,00 p.p.

Artikel Betaling

 1. ProStudy ontvangt een vergoeding voor de door ProStudy verrichte werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt berekend via het artikel kosten bijles c.q. kosten huiswerkbegeleiding.
 2. De kosten van de diensten worden vooraf betaald door gebruik van een iDeal betaling.
 3. Alle bedragen verschuldigd aan ProStudy dienen direct te worden betaald. Het tegoed van de Opdrachtgever wordt direct bijgewerkt.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Het door in het kader van de overeenkomst ProStudy geleverde blijft eigendom van ProStudy totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ProStudy gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Alle door ProStudy op locatie geleverde zaken (zoals woordenboeken, atlassen, etc.) blijven eigendom van ProStudy en worden voor de duur van de training of bijles in bruikleen gesteld aan de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever garandeert bij het sluiten van de overeenkomst dat hij zorgvuldig om zal gaan met alle door de ProStudy in bruikleen gestelde spullen. ProStudy is derhalve gerechtigd eventuele onkosten door schade of vermissing van deze zaken te verhalen op de Opdrachtgever.
 4. De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal berusten bij ProStudy. Niets uit deze uitgaven of uit de bij examentrainingen ter beschikking gestelde examenbundels mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van ProStudy.
 5. ProStudy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ProStudy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel Klachtenprocedure

 1. ProStudy zet zich in om de dienstverlening naar volle tevredenheid van de Opdrachtgever te laten verlopen.
 2. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening moeten schriftelijk en tijdig (binnen 1 maand) na dienstverlening bij ProStudy worden ingediend.
 3. ProStudy neemt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de Opdrachtgever contact op met de Opdrachtgever om de gestelde klacht onderling op te lossen.

Artikel Opzegging

 1. Partijen zijn bevoegd de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij op zodanige wijze met het bepaalde in deze overeenkomst in strijd handelt dat in redelijkheid niet van de opzeggende partij kan worden gevergd dat zij deze overeenkomst laat voortduren, onverminderd het recht van de opzeggende partij op volledige vergoeding van werkzaamheden, respectievelijk nakoming.
 2. De opzegging van de onderhavige overeenkomst gaat in op de laatste dag van de kalendermaand waarin de overeenkomst wordt opgezegd. Alle resterende uren binnen de pakketten zijn niet meer van kracht.
 3. Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst omschreven diensten en treedt in de plaats van elke andere eerder gesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomst met betrekking tot voornoemd onderwerp tussen Partijen.
 4. De nietigheid van een clausule van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig is.
 5. Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.
 6. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Artikel Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de rechtsbetrekking met ProStudy.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.